Dobrodošli u ŠIVA-PROM d.o.o. online trgovinu.
Naša osnovna želja i interes je da kupcu prodamo što kvalitetniji proizvod po što prihvatljivijoj cijeni.
Uz sve ponuđene proizvode nastojimo dati kvalitetnu sliku i tehnički opis proizvoda.
Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama.
ŠIVA-PROM  Internet stranice (www.sivacistrojevi.com) mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje,
a prema sljedećim uvjetima i pravilima.
Prodavatelj je ŠIVA-PROM d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju,
te izvrši plaćanje putem virmanske uplate ili pouzećem u minimalnom iznosu naručenih artikala od 100,oo kn !

Naručivanje

Proizvodi se iz kataloga ŠIVA-PROM naručuju kroz elektronski formular “Obrazac za naručivanje”.
Jednom poslana narudžba može se otkazati isključivo u roku 24 sata.
Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod, te spremanjem istog u košaricu.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere, te potvrdi način plaćanja.

Iskazane cijene

Cijene u katalogu vrijede za sve oblike plaćanja.
Prijevoz i dostava nije uračunata u cijenu robe i biti će iskazani na kraju internet kupovine.

Plaćanje

Robu kupljenu putem webshopa možete plaćati na sljedeće načine:

1. Virmanom (HR)

Pogodno za sve koji nemaju kartice, ali treba računati da treba proći jedan dan da uplata sjedne na naš račun.

Isporuka slijedi nakon primitka uplate.

2. Pouzećem (HR)

Mogućnost plaćanja pouzećem ukoliko se potpiše izjava o narudžbi i preuzimanju robe te se ostave osobni podaci i OIB.

Naručene proizvode zajedno sa troškovima dostave kupac će platiti virmanskom uplatom ili pouzećem, prema narudžbi.

Sigurnost na stranici

Obvezujemo se da primljene podatke nećemo davati trećim osobama.
Svi primljeni podaci koriste se samo za realizaciju narudžbe.

Ostali uvjeti kupnje

Za narudžbu robe, osobe moraju biti starije od 18 godina. Uvjeti prodaje se mogu promijeniti bez prethodne najave.
Sve potvrđene narudžbe ćemo isporučiti po uvjetima važećim u momentu potvrđivanja narudžbe.
Paritet: Kada isporučimo originalno zapakiran paket na Vaša vrata Vi preuzimate robu uz obavezan potpis na dostavnici,
čime potvrđujete da je roba uredno isporučena, a roba ostaje naše vlasništvu sve dok nije plaćena u cijelosti.
Kupac ima pravo na raskid ugovora sukladno članu 44 Zakona o zaštiti potrošača.
Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom.
Svu robu šaljemo s računom/otpremnicom (u pravilu u kutiji).
Količine i dostupnost
  • Artikl je stavljen na rezervaciju tek nakon potvrde plaćanja.
  • Proces pakiranja i dostave počinje kada su svi proizvodi unutar narudžbe dostupni, a najkasnije pet radnih dana od primitka uplate.
  • Ukoliko neki od naručenih proizvoda ne bude dostupan, kupac će o tome biti obaviješten i imat će mogućnost otkazivanja cijele narudžbe ili samo nedostupnog artikla te ovisno o vrsti plaćnja ili neće biti terećenja njegove kreditne kartice ili ukoliko je uplaćeno virmanski će dobiti mogućnost povrata sredstava.

* Slike proizvoda su okvirne i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu

ŽIRO RAČUNI:

1) kod Zagrebačke Banke IBANHR6423600001101376115

Swift code: ZABAHR2X

2) kod Privredne Banke IBANHR6023400091110773503

Swift code: PBRGHR2X

ŠIVA-PROM d.o.o.

UID-Nr./EORI : HR42507079056

 

Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodajiInformativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora iz članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača
Ovim dokumentom informira se kupca o pravu, ne navodeći razloge za to, na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana.

Navode se prava i obveze potrošača, kao i obveze i prava trgovca. U tu svrhu, u nastavku, navode se neki od članaka Zakona o zaštiti potrošača (neki u cjelosti, a neki samom djelomično).
Pravo na jednostrani raskid ugovora
Opće odredbe
Članak 72.
(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.
(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.
Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora
Članak 74.
(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.
(3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
(5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.
(6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.
Učinak jednostranog raskida ugovora
Članak 75.
(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.
(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.
(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.
 
Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora
Članak 76.
(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.
(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.
(4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat
 
Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora
Članak 77.
(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Članak 79.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Za:

ŠIVA-PROM d.o.o. Samoborska 23

10434 STRMEC Samoborski

e-mail: dubravko@siva-prom.hr

Poštovani,

Ovime Vas obavještavam(o) da želim/želimo raskinuti ugovor o izvršenoj kupnji:

Broj računa:                                                     

Datum računa:

Datum primitka robe:

Ime i prezime:

Adresa:

 

Potpis potrošača: